Op de trainingen en opleidingen aangeboden door Snoeck Health zijn algemene voorwaarden van toepassing. Door schriftelijke of elektronische inschrijving ga je akkoord met de algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden van Snoeck B.V. (hierna te noemen Snoeck Health).

Snoeck Health is gevestigd te Leiden en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67866360

Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Snoeck Health is een instituut dat opleidingen en trainingen verzorgt in de aerobic- en fitnessbranche.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding die op enig moment tussen Snoeck Health met een contractspartner, hierna te noemen deelnemer, cursist of wederpartij, van toepassing is of wordt. Iedere rechtsverhouding met Snoeck Health valt onder deze voorwaarden en slechts in gevallen indien daarvan schriftelijk is afgeweken, kunnen deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk buiten toepassing worden gelaten.

De voorwaarden zijn vermeld op de website van Snoeck Health, en op de achterzijde van het inschrijfformulier. Op verzoek wordt een exemplaar van de voorwaarden verstrekt. Indien een bepaling of een deel van een bepaling in deze voorwaarden strijdig is met een wettelijk voorschrift, Europese richtlijnen of onredelijk bezwarend wordt geacht, zal uitsluitend de betreffende bepaling of deel van van de betreffende bepaling buiten toepassing blijven.

Als een bepaling uit deze voorwaarden op grond van enige wet, richtlijn of de redelijkheid en billijkheid nietig of vernietigd is, is het Snoeck Health toegestaan een vervangende bepaling toe te passen die wel rechtens toelaatbaar is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking en de inhoud van de nietige of vernietigde bepaling.

1. Overeenkomst

 1. De overeenkomst ontstaat door een ingevuld inschrijfformulier schriftelijk of digitaal aan te leveren bij Snoeck Health.
 2. Voor Snoeck Health ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst nadat een door Snoeck Health verzonden factuur volledig is voldaan.

2. Betaling

 1. Het gefactureerde bedrag dient voor aanvang van de opleiding/training te worden overgemaakt op de  bankrekening door middel van de betaalmogelijkheden geboden op snoeckhealth.nl ( Ideal, Credicard)
 2. Betalen in termijnen is bespreekbaar en alleen mogelijk na schriftelijke goedkeuring van de betalingsregeling door Snoeck Health. Bij niet voldoen aan de voorwaarden van een getroffen betalingsregeling is het volledige bedrag direct opeisbaar.
 3. Snoeck Health heeft het recht deelname van de cursist te weigeren of uitvoering van haar verplichting op te schorten, indien de cursist niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 4. Herkansingen theorie en praktijkexamens worden bij het niet slagen van kandidaat automatisch opnieuw aangevraagd en gefactureerd voor de thans geldende prijs. Indien kandidaat geen gebruik wenst te maken van de herkansing dient zij dit direct na de uitslag van zijn/haar examen schriftelijk kenbaar te maken.

Herkansing
Snoeck Health streeft naar een hoog slagingspercentage. Landelijk presteren wij ruim beter dan gemiddeld. Alle opleidingen zijn inclusief theorie en pratijkexamen. Het kan natuurlijk onverhoopt voorkomen dat je een herkansing nodig hebt om uiteindelijk je diploma te behalen. De prijzen voor een herkansing zijn als volgt.

Fitnesstrainer A Fit!vak theorie

Fitnesstrainer B Fit!vak theorie

Fitnesstrainer A Fit!vak praktijk

Fitnesstrainer B Fit!vak praktijk

Groepslesdocent Fit!vak theorie

Groepslesdocent Fit!vak praktijk

Modules praktijk en theorie Snoeck

€ 59,95

€ 99,95

€ 195,95

€ 259,95

€ 59,95

€ 195,95

€ 89,95

3. Wijzigen of opschorten overeenkomst door Snoeck Health

 1. Snoeck Health heeft het recht om de opleiding/training op te zeggen, indien vijf dagen voor aanvang van de opleiding het aantal inschrijvingen kleiner is dan het vereiste aantal inschrijvingen ( minmaal 5) van de opleiding/cursus.
 2. Het is Snoeck Health toegestaan om wijzigingen aan te brengen in het programma, mits deze omstandigheden van zodanige aard zijn dat het programma onuitvoerbaar is zonder deze wijzigingen en deze onuitvoerbaarheid op gronde van redelijkheid en billijkheid niet kan worden toegerekend aan Snoeck Health.
 3. Buitengewone omstandigheden leveren voor Snoeck Health altijd overmacht op en ontheffen Snoeck Health van haar verplichtingen. Zij is gerechtigd om een overeenkomst te annuleren of op te schorten totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan. Bij blijvende overmacht is Snoeck Health ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen.
 4. Indien de server en/of een opleidingsdag/opleidingsdagen uitvallen door overmacht, zal Snoeck Health er alles aan doen om deze digitale lesonderdelen/ lesdag/lesdagen op een later tijdstip in te halen. In dit geval neemt Snoeck Health (telefonisch) contact op met de cursist. Het is niet mogelijk om Snoeck Health financieel aansprakelijk te stellen voor het uitvallen van een digitaal lesonderdeel /opleidingsdag/dagen.
 5. Indien een cursist zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van de opleiding/training daardoor wordt bemoeilijkt, kan deze door Snoeck Health van de opleiding/training worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cursist.

4. Annulering

 1. Annuleren kan alleen schriftelijk en voor de opleiding/training is gestart. Snoeck Health bevestigd de annulering schriftelijk. In het geval dat de opleiding/training is gestart kan niet meer worden geannuleerd. De kosten voor de cursist zijn:
  1. Annuleren, binnen 14 dagen, de wettelijke bedenktermijn bij verkoop op afstand, van de opleiding /training is kosteloos
  2. Tot 6 weken voor aanvang van de opleiding/training: 50% van het factuurbedrag
  3. minder dan 6 weken voor aanvang van de opleiding/training: het gehele factuurbedrag
 2. Indien een inschrijving wordt geannuleerd om een medische of om persoonlijke reden, van dien aard dat deelname aan de opleiding/training redelijkerwijs niet mogelijk is, kan na schriftelijk bewijs hiervan en na overleg met Snoeck Health, het reeds overgemaakte bedrag in depot gehouden worden door Snoeck Health en krijgt de cursist de mogelijkheid een nieuwe inschrijving te doen. Deze mogelijkheid vervalt na 12 maanden. Het in depot gehouden bedrag wordt na 12 maanden verrekend met de oorspronkelijk verzonden factuur .
 3. Voor aanvang van de opleiding/training kan, na overleg met Snoeck Health, de inschrijving worden overgedragen aan iemand anders.
 4. Snoeck Health behoudt zich het recht voor een opleiding te annuleren bij onvoldoende aanmelding. Aanmeldingen worden binnen 1 week voor aanvang van de cursus telefonisch op de hoogte gebracht van de annulering. Cursist heeft recht op volledige restitutie van cursusgelden, indien annulering door Snoeck Health geschiedt.

5. Aansprakelijkheid

 1. Snoeck Health, haar medewerkers en trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade of eigendommen van cursisten. Deelname aan activiteiten van Snoeck Health geschiedt op eigen risico.
 2. Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van Snoeck Health, haar medewerkers en trainers, is Snoeck Health niet aansprakelijk. Ook is Snoeck Health niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat bepaalde opleidingen/trainingen niet op de overeengekomen datum uitgevoerd kunnen worden en/of in het geval een opleiding langer duurt.

6. Vertrouwelijkheid

 1. Het is de cursist of gebruiker verboden om de middelen van Snoeck Health oneigenlijk te gebruiken of te vermenigvuldigen.
 2. Iedere opleidingsmodule wordt na afronding niet toegankelijk gesteld, tenzij hier uitdrukkelijk en met geldige gronden schriftelijk bezwaar tegen wordt gemaakt.
 3. Alle aan de cursist ter beschikking gestelde fysieke studiematerialen worden voor zover niet anders bepaald eigendom van de cursist.
 4. De cursist en/ of gebruiker kan gevraagd worden zich te identificeren met een geldig persoonsbewijs en kan slecht met 1 IP adres tegelijk ingelogd zijn op het digitale platform.
 5. Het is de cursist en/of gebruiker verboden zich in/op (social) media beledigend uit te laten over Snoeck Health en/of een van haar opleiders/lesgevers.
 6. Indien cursist en/of gebruiker in overtreding is op een van de bovenstaande vermelde punten, dienen alle met die overtreding voortvloeiende, materiële en immateriële, kosten vergoed te worden.

7. Privacy

Snoeck B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Snoeck B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 1. Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 2. Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 3. Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 4. Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 5. Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 6. Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Snoeck B.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.  Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Snoeck B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Snoeck B.V. van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

7. Geschillen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Snoeck Health betreffende deelname aan een opleiding/training.
 2. Van deze voorwaarden kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door Snoeck Health.
 3. Geschillen die voortkomen uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, en die niet onderling kunnen worden opgelost, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter.

Klachtenprocedure

U kunt schriftelijk uw klachten richten aan: Snoeck Health, Magdalena Moonsstraat 44, 2313 ZE  Leiden.

klachtenprotocol.pdf

© Snoeck b.v. 2018
X